MEVZUAT BİLGİLENDİRME (OKSB BELGESİ SÜRELERİ 15.08.2017 KADAR UZATILMASI)

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 52856264-106.01.01

Konu : OKSB Başvuruları

 

27.10.2016/19716899

DAĞITIM YERLERİNE ,

 

 

Bilindiği üzere, 07.10.2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan GümrükYönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin Geçici Madde 9 uncumaddenin birinci fıkrası "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin süresi 15/8/2017 tarihine kadar uzatılır." hükmündedir.

Öte taraftan, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No.1)' in 62 nci maddesinin birinci fıkrası "Statü belgesinin düzenlenme tarihini takip eden on iki aylık dönem içinde Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin veya belgenin geçerlilik süresi içinde aynı fıkranın diğer bentlerinde belirtilen genel koşullardan herhangi birinin ortadan kalktığının öğrenilmesi ya da belge sahibince talep edilmesi halinde statü belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünce geri alınır." Hükmünü amirdir.

 

 

Dolayısıyla, 07.10.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan ve geçerliliğini koruyan tüm A ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgelerinin süresinin, ikinci bir işleme gerek kalmaksızın 15.08.2017 tarihine kadar uzatılması, söz konusu süre uzatımına müteakip, anılan Tebliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde aranan koşulun sağlanmaya devam edip etmediğinin firmalardan belgelerin temin edilmesi suretiyle bölge müdürlüklerince tevsik edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, söz konusu Tebliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bölge müdürlüklerince ihtiyaç duyulması halinde, anılan Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının diğer bentleri uyarınca sağlanması gereken koşullardan herhangi birinin ortadan kalkıp kalkmadığının firmadan tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, 07.10.2016 tarihinden önce yapılmış olan onaylanmış kişi statü belgesi yenileme taleplerinin söz konusu Tebliğin 13 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesi, koşulları sağlamaya devam ettikleri tevsik edilen firmalara verilecek olan statü belgelerinin geçerlilik süresinin 15.08.2017 olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Genel Müdür

 

İyi çalışmalar,

Haberler

İŞTİRAKİMİZ